TOC

Należy  zdobywać wiedzę, aby  czynić świat lepszym, aby życie miało sens…… (E.Goldratt)

TOC, czyli Teoria ograniczeń

TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints, czyli Teoria ograniczeń), to program, który pozwala na rozpoznanie i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu.

Program powstał pod koniec lat 70-tych, a jego twórcą jest dr Eliyahu Goldratt, fizyk, lider biznesowy i autor bestsellerów w dziedzinie biznesu. Stworzone przez siebie zasady dr Goldratt, wykorzystywał z ogromnym sukcesem w zakresie rozwiązywania problemów w największych międzynarodowych korporacjach, a potem postanowił przenieść je na grunt edukacji.

TOC dla Edukacji rozwija MYŚLENIE KRYTYCZNE

Narzędzia TOC, dzięki swojej budowie, zastosowaniu, procesom myślowym, które trzeba uruchomić są doskonałymi narzędziami do rozwoju MYŚLENIA KRYTYCZNEGO.

Nauczyciel, pozwalając uczniom stosować systematycznie TOC do analizy treści przedmiotowych, automatycznie realizuje podstawę programową, a co ważniejsze, rozwija kompetencje kluczowe. Oba obszary – podstawa programowa i kompetencje – rozwijane są łatwo, szybko i automatycznie. Dzięki temu nauczyciel ma mniej pracy, a uczniowie więcej myślą.

Program TOC dla Edukacji wspiera dzieci i młodzież w procesie nabywania umiejętności; określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami.

Do realizacji programu TOC dla Edukacji  służą odpowiednio skomponowane narzędzia myślowe. Te narzędzia to: CHMURKA, LOGICZNA GAŁĄZKA, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

CHMURKA

Jest narzędziem, które służy do analizowania i zrozumienia przyczyn konfliktu – dopiero pełne zrozumienie konfliktu prowadzi do znalezienia kreatywnych rozwiązań.

unnamed

Korzyści ze stosowania chmurki:

  • Precyzja i jasność w omawianiu konfliktu sprzyja zrozumieniu: na czym naprawdę polega konflikt, jakie są potrzeby obu stron, jakie mają przekonania, założenia? To tematy, które dziecko definiuje w chmurce
  • W domu dziecko będzie sprawiedliwie rozwiązywało konflikty, będzie umiało zrozumieć punkt widzenia innych osób, będzie umiało podejmować bardziej  odpowiedzialne decyzje i będzie chętniej współpracować.
  • W szkole dziecko będzie lepiej rozumieć omawiane tematy, będzie umiało oceniać pomysły, a także będzie umiało w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów. Do zastosowania głównie na przedmiotach humanistycznych oraz sprawach wychowawczych.

LOGICZNA GAŁĄZKA

Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo–skutkowe: „jeśli… to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

unnamed (1)
Jeżeli zdarzenie 1 miało miejsce, to zaszło zdarzenie 2, ponieważ x

Gałąź stosuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, aby wspierać ich w nabywaniu umiejętności tworzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniem i konsekwencją, przewidywania zdarzeń, czy zmiany negatywnych i impulsywnych zachowań.

Korzyści ze stosowania logicznej gałązki:

  • Przewidywanie konsekwencji w danych sytuacjach oraz postępowania własnego i innych osób.
  • W domu dziecko będzie umiało zrozumieć konsekwencje swojego postępowania, a dzięki temu będzie mogło samodzielnie i z chęcią eliminować niepożądane zachowanie.
  • W szkole dziecko lepiej zrozumie logiczne zasady naukowe i matematyczne, będzie umiało głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego pisania wypracowań, rozprawek.

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

Narzędzie ułatwia osiągnięcie wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu oraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

unnamed (2)

Narzędzie to pomaga w kształtowaniu u dzieci umiejętności definiowania własnych celów, odpowiedzialnego planowania dnia. Program wspiera dzieci i młodzież w procesie przejmowania odpowiedzialności za osiąganie własnych czy grupowych celów.

Korzyści ze stosowania drzewka ambitnego celu:

  • Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz planowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami.
  • W domu dziecko będzie bardziej odpowiedzialne i będzie lepiej planowało swój dzień.
  • W szkole dziecko będzie umiało określić własne cele i rozwinie wczesne umiejętności przywódcze.

W Polsce TOC funkcjonuje od 2006 roku. W tym czasie setki placówek oświatowych i tysiące nauczycieli przeszło szkolenia, pracuje z naszymi materiałami. W Polsce miały miejsce również trzy międzynarodowe konferencje TOCFE (2008, 2011, 2018) oraz dziesiątki krajowych konferencji w praktycznie wszystkich województwach Polski.

Zapraszamy na naszą platformę kursy.toc.edu.pl na nasze kursy e-learningowe – praktycznie, prosto, szybko 🙂