Narzędzia TOC

Podstawowym zadaniem programu TOC dla Edukacji jest pomoc w odpowiedzi na 3 pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy to zmienić? Jak należy to zmienić?

CO NALEŻY ZMIENIĆ?

Nauczyciele zaangażowani w osiągnięcie celu edukacyjnego wkładają w swą pracę wiele wysiłku, jednak na swej drodze napotykają przeszkody.

Oto niektóre problemy:

 • Wielu uczniów nie rozumie tekstu, który czytają, co uniemożliwia im uzyskanie w szkole dobrych ocen.
 • Wielu uczniów nie potrafi wyrazić swoich myśli w taki sposób, by wnieść do klasowej dyskusji ważne elementy lub efektywnie uczestniczyć w opracowywaniu zadania.
 • Zaangażowanie i zainteresowanie uczniów spada.
 • Wielu uczniów stara się zapamiętać, a nie zrozumieć, przekazywane informacje.
 • Niektóre standardy akademickie trudno osiągnąć, stosując obecnie powszechne metody uczenia się.
 • Wielu uczniów nie potrafi zastosować w życiu wiedzy, którą nauczyciel przekazuje im na zajęciach.
 • Wielu uczniów nie wie, jak powinni rozwiązywać swoje własne problemy. Wielu z nich nie czuje odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 • Nie ma wystarczających zasobów (czasu, pieniędzy, chęci) do osiągnięcia zamierzonego celu.

W CO NALEŻY TO ZMIENIĆ?

W całym systemie brakuje skutecznego sposobu nauczenia dzieci samodzielnego myślenia— potrzebne są proste, konkretne i praktyczne narzędzia, które zaspokoją potrzeby naukowe i behawioralne uczniów, a jednocześnie uwzględnią istnienie pewnych ograniczeń. Dzieci, które więcej myślą, więcej się uczą.

Zwykle zakładamy, że nie ma czasu na wdrożenie programu uczącego myślenia, który jednocześnie pozwoli uczniom zdobyć umiejętności niezbędne w życiu. Nauczyciele muszą skoncentrować się na istniejących, przeładowanych programach (treściach programowych). Jest to założenie, którego nie da się pokonać stosując tradycyjne podejście.

JAK NALEŻY TO ZMIENIĆ?

Wierzymy, że problem można rozwiązać, dając uczniom do dyspozycji konkretne narzędzia (sposoby myślenia) i ucząc, jak ich używać. A w konsekwencji przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na samych uczniów.

Do realizacji programu TOC dla Edukacji  służą odpowiednio skomponowane narzędzia myślowe. Ich prosta graficzna forma umożliwia szerokie wykorzystanie, bez względu na wiek czy pochodzenie społeczne uczestników zajęć, a stosowanie tych narzędzi rozwija inteligencję emocjonalną, prowadzi do budowania komunikacji społecznej, czy lepszego rozumienia otaczającej rzeczywistości.  Równocześnie narzędzia są wykorzystywane do przekazywania nowych treści dydaktycznych, utrwalania materiału, czy pogłębiania wiedzy.

Te narzędzia to:  CHMURA, LOGICZNA GAŁĄŹ, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

CHMURA

Jest narzędziem, które służy do analizowania konfliktu – przeniesienie koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

Korzyści ze stosowania chmurki:

 • Przedstawianie przypuszczeń oraz określanie problemów uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów.
 • W domu dziecko będzie sprawiedliwie rozwiązywało konflikty, będzie umiało zrozumieć punkt widzenia innych osób, będzie umiało podejmować bardziej   odpowiedzialne decyzje i będzie chętniej współpracować.
 • W szkole dziecko będzie lepiej rozumieć omawiane tematy, będzie umiało oceniać pomysły, a także będzie umiało w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów.

LOGICZNA GAŁĄŹ

Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo–skutkowe: „jeśli… to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

Gałąź stosuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, aby wspierać ich w nabywaniu umiejętności tworzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniem i konsekwencją, przewidywania zdarzeń, czy zmiany negatywnych i impulsywnych zachowań.

Korzyści ze stosowania logicznej gałązki:

 • Przewidywanie konsekwencji w danych sytuacjach oraz postępowania własnego i innych osób.
 • W domu dziecko będzie umiało zrozumieć konsekwencje swojego postępowania i dlatego będzie mogło samodzielnie eliminować niepożądane zachowanie – i będzie robić to chętnie.
 • W szkole dziecko lepiej zrozumie logiczne zasady naukowe i matematyczne, będzie umiało głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego pisania wypracowań wysokiej jakości.

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

Narzędzie ułatwia osiągnięcie wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

Narzędzie to pomaga w kształtowaniu u dzieci umiejętności definiowania własnych celów, odpowiedzialnego planowania dnia. Program wspiera dzieci i młodzież w procesie przejmowania odpowiedzialności za osiąganie własnych czy grupowych celów.

Korzyści ze stosowania drzewka ambitnego celu:

 • Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz planowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami.
 • W domu dziecko będzie bardziej odpowiedzialne i będzie lepiej planowało swój dzień.
 • W szkole dziecko będzie umiało określić własne cele i rozwinie wczesne umiejętności przywódcze.